คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือระเบียบ กฏหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่นสำหรับ อปท.
คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือการใช้งานระบบ เบิกจ่ายตรง สปสช.
คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือปฎิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น

  

ติดต่อเรา

cbb2