หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

   1  
   ส.ต.ถ.ต.วันตา  แสงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพร
เบอร์โทร: 081-2656413
 
 2   3 
ว่าที่ ร.ต. ชัยภัทร   ศรีสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร:  089-5855214
  นางสมปราถนา วงษ์เหล่า
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร: 087-9593521 

 4    5
นายประทีบ  ไพรบึง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร: 083-0799584
  นางสาวเตือนฉาย  ไก่แก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร: 061-9428299

ติดต่อเรา

cbb2