คณะผู้บริหาร

 คณะผู้บริหาร

    ny1  
    นายชาญชัย  จันดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร
 
  เบอร์โทร: 081-9550437  

ln1

    ln2

 นายสมานชัย  ครองยุติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร
เบอร์โทร: 086-2629558

     นายจำนงค์   สามารถ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร
เบอร์โทร:083-3807292
       
    lk  
 

นางผกากรอง   โคตะมะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร 
 เบอร์โทร : 098-1527742

 

 

ติดต่อเรา

cbb2